V Kościańskie Zmagania Trójbojowe – 7 czerwca 2015r.

Regulamin rywalizacji wyciskania leżąc pań oraz wyciskania leżąc , martwego ciągu i pompki na poręczach z 20kg obciążeniem panów.
CELE
1.Propagowanie kultury fizycznej dla zachowania zdrowia fizycznego i
psychicznego
2.Aktywacja społeczności miasta Kościana mająca na celu zachęcania do
uprawiania sportu
3.Krzewienie zdrowego współzawodnictwa i fair play
4.Popularyzacja trójboju siłowego wśród młodzieży jako sposobu spędzania
wolnego czasu i eliminacja zachowań patologicznych tj.alkoholizm czy
nadużywanie narkotyków
ORGANIZATORZY
1.Klub Sportowy „Kobra Kościan”
2.Gmina Miejska Kościan
TERMINY I MIEJSCE
1.Termin 07 czerwca 2015roku podczas Dni Kościana godz.13,00
2.Miejsce:Rynek miasta Kościana
3.Termin zgłoszeń: zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail : lifting1@o2.pl oraz można zgłaszać się w dniu zawodów .
4.Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W zawodach uczestniczyć mogą osoby powyżej 14 roku życia.
2.Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie zgłoszenia na e-mail lub
w dniu zawodów
3.Warunkiem uczestnictwa będzie wpłacenie 15zł wpisowego od każdego
uczestnika do jednej konkurencji,( wpisowe będzie przeznaczone na nagrody
oraz obsługę zawodów)! Jeżeli uczestnik będzie startował więcej niż jedna konkurencja wpisowe od każdej konkurencji będzie wynosić 10 zł.
4.Ubiór sportowy (dres lub spodenki sportowe ,koszulka ,obuwie sportowe)
5.Przed każdą konkurencją możliwa będzie rozgrzewka.
6.Rywalizacja we wszystkich konkurencjach będzie liczona w formule Wilksa
czyli stosunek podniesionego ciężaru do współczynnika wagi ciała
uczestnika.
SPOSÓB RYWALIZACJI I KLASYFIKACJE
Będą przeprowadzone cztery konkursy: dla pań wyciskanie leżąc ,dla panów konkurs wyciskania leżąc , martwego ciągu oraz pompki na poręczach.
Konkurencja dla pan:
Wyciskanie leżąc na ławeczce . Każda z uczestniczek będzie miała do
dyspozycji 3-podejścia a najwyższy wynik zaliczony będzie się do konkursu!
Za prawidłowe wyciśniecie sztangi uznaje się ciężar, po komendzie sędziego START , sztanga dotknie klatki piersiowej i zostanie wyciśnięta do pozycji wyjściowej, następnie komenda sędziego STOJAK zakończy podejście! Nie wolno odrywać nóg od podłoża oraz mostkować.
Klasyfikacja będzie wyłoniona poprzez przelicznik Wilksa czyli zaliczony
ciężar maksymalny w stosunku do współczynnika wagi ciała.
Konkurencja dla panów :
1. Wyciskanie leżąc na ławeczce na tych samych zasadach jak u pań.
3. Martwy ciąg będzie to podnoszenie ciężaru z pomostu do pozycji wyprostowanej .Podejście za zaliczone będzie się uważać ciężar
podniesiony przez zawodnika do pozycji wyprostowanej i po
komendzie opuść !Także ta konkurencja będzie rozgrywana w formule wilksa
czyli suma wagi zawodnika do współczynnika podniesionego
ciężaru .W tej konkurencji uczestnicy będą mieli po trzy podejścia.
4. Uczestnicy będą mogli sobie wybrać konkurencje ,możliwe będzie też
wystartowanie w dwóch lub trzech konkurencjach.
5.Pompki na poręczach na ilość powtórzeń z obciążeniem 20kg,na komendę sędziego START uczestnik sam zaczyna uginanie ramion na poręczach.Za zaliczone powtórzenie będzie uważane ugięcie ramion z wyprostowanych do kąta 90 stopni i powrót do wyprostu .Ilość powtórzeń będzie decydowało o klasyfikacji. W przypadku równej ilości powtórzeń o lepszym miejscu będzie decydować ten kto pierwszy uzyska dany wynik.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu rywalizacji rozstrzyga sędzia
Główny.
NAGRODY
1. Za trzy miejsca w każdej konkurencji zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami ,pozostałe dyplomami oraz suwenirami.
2. Dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rywalizacji zostanie ufundowana dodatkowa nagroda.
INFORMACJE
1.Adres korespondencji
Klub Sportowy „ Kobra Kościan” ul. Targowa3 64-000 Kościan
2. Wszelkich informacji udziela Roman Szymkowiak Prezes Klubu”KobrA Kościan” tel. 784-959494 .email lifting1@o2.pl
3. Organizator i wszelkie osoby z nim współpracujące a także osoby związane z
przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe ,rzeczowe i majątkowe ,które
wystąpią przed w trakcie lub po imprezie.
4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność(w przypadku uczestników
niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów)
5. Zgłoszenie do imprezy jest równoznaczne z poniższą deklarację:
„Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych
roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości ,że należy
przestrzegać warunków regulaminu i zgadzam się z jego warunkami”.
6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody
powstałe z ich winy .
7. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
8. Organizator z sędzią głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji
niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z
wystąpieniem klęski żywiołowej lub innych sytuacji uznawanych za działanie
„siły wyższej”.11078233_10206911729621967_4513792836981669797_n