X Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

9 kwietnia 2016 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu odbędzie się Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Będzie to już dziesiąta edycja turnieju, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wyciskanie sztangi leżąc jest jedną z nielicznych konkurencji, w której na równi mogą rywalizować sportowcy niepełnosprawni ze sportowcami pełnosprawnymi, co przyczynia się do większej integracji środowisk. Z roku na rok w zawodach udział bierze także większa ilość zawodników.

REGULAMIN
X Ogólnopolski Integracyjny Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Prezydenta Kołobrzegu

Cel:
Popularyzacja dyscypliny paraolimpijskiej jaką jest wyciskanie sztangi leżąc,
Propagowanie aktywnego uprawiania sportu w regionie,
Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w środowisku sportowym,
Bicie rekordów klubowych i własnych rekordów życiowych zawodników, oraz nieoficjalnych rekordów Polski,
Promocja Regionu Pomorza Zachodniego,
Zapoznanie z działalnością i osiągnięciami Fundacji „Kołobrzeg bez barier”.

Termin i miejsce:
09.04.2016 Hala Milenium Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38.
Uroczyste rozpoczęcie zawodów godz. 10.45

Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Współorganizatorzy:
Fundacja „Kołobrzeg bez barier”

Patronat:
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg – Janusz Gromek
Polski Komitet Paraolimpijski

Uczestnictwo:
Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne i osoby pełnosprawne, które w dniu zawodów ukończyły 14 rok życia. Osoby niepełnoletnie powinny mieć ze sobą pisemna zgodę prawnego opiekuna.
Aktualne badania lekarskie zezwalające do uprawiania dyscypliny wyciskania sztangi leżąc.
Posiadający książeczkę zdrowia z ważnym badaniem lekarskim w dniu zawodów.
Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności należy wysłać ze zgłoszeniem lub przywieść ze sobą na zawody.
Zgłoszenie zawodników oznacza akceptację regulaminu zawodów i jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do udziału w w/w zawodach.

Kategorie wagowe:
Kobiety do 61 kg, + 61 kg,
Mężczyźni: do 65 kg, do 72 kg, do 80 kg, do 88 kg, do 97 kg, + 97 kg,
W przypadku mniejszej liczby zawodników niż 4 w danej kategorii wagowej, organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii. O końcowym zwycięstwie w danej kategorii wagowej decydują punkty według tabeli Wilks’a.
W ramach Turnieju zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy

OPEN w kategorii:
zawodnik/zawodniczka z niepełnosprawnością,
junior do 21 lat,
senior do 40 lat,
masters do 60 lat,
masters + 60 lat.
Decyduje data urodzenia zawodnika w dniu zawodów w każdej kategorii wiekowej.

NAGRODY:
Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkową koszulkę i dyplom oraz posiłek.
Zwycięzcy danej kategorii wagowej otrzymują statuetkę/medal i nagrody rzeczowe.
Zwycięzcy kategorii open otrzymują statuetkę/medal .
Zgłoszenia i opłaty startowe:
Opłatę startową należy dokonać gotówką w dniu zawodów do godz. 10.00 w kwocie 30 zł w każdej kategorii wagowej i wiekowej. Po tej godzinie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zgłoszeń.
Opłatę należy dokonać w dniu zawodów w Recepcji MOSiR Kołobrzeg.
Z opłat startowych zwolnieni są zawodnicy z niepełnosprawnością za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji.
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.sport.kolobrzeg.pl należy wysłać na adres email:
sztanga.kg@wp.pl najpóźniej do dnia 01.04.2016r.
W razie pytań proszę dzwonić:
Grzegorz Leski tel. 504120722
Marcin Racinowski 667080756

Sędziowie i opieka lekarska:
Komisję sędziowską powołuje organizator w porozumieniu z PZSN „Start” oraz PKPaR.
Opiekę lekarską zapewnia organizator.

Komisja weryfikacyjno–odwoławcza:
Komisję odwoławczą stanowią: sędzia główny, dyrektor zawodów oraz przedstawiciel organizatora.
Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozpatrywać będzie komisja odwoławcza- organizator ma prawo do ewentualnych zmian niniejszego regulaminu.

ZASADY WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC:
Rozstaw rąk nie może przekroczyć 81cm licząc między palcami wskazującymi.
Zawodnik może samodzielnie zdjąć sztangę ze stojaków lub poprosić o podanie obsługę
techniczną.
Po otrzymaniu sygnału komendy „start” od Sędziego Głównego zawodnik opuszcza sztangę do klatki piersiowej (do końca mostka), przytrzymuje ją nieruchomo na klatce piersiowej przez określony i widoczny czas jednej sekundy następnie zawodnik wyciska sztangę do pełnego wyprostu ramion bez przesadnie nierównego prostowania ramion, blokując obydwa ramiona jednocześnie. Gdy zawodnik utrzyma nieruchomą pozycję, sędzia powinien wydać słyszalną komendę „Stojak” łącznie z wstecznym ruchem ramienia.
Jeśli z powodów anatomicznych ramiona nie mogą być w pełni wyprostowane zawodnik musi poinformować o tym sędziów przed każdym podejściem oraz mieć oznaczone w protokole zawodów.

PRZYCZYNY NIE UZNANIA BOJU W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC:
Nieprzestrzeganie sygnałów Sędziego Głównego do rozpoczęcia lub zakończenia boju.
Każda zmiana pozycji podczas wykonywania właściwego boju, tj. jakikolwiek ruch podniesienia
barków, pośladków od ławeczki lub stóp od pomostu/bloków-talerzy czy boczne ruchy dłoni na
gryfie. Dozwolone są drobne ruchy stóp i ich bardzo małe poruszenia. Podeszwa i obcas muszą
pozostawać w kontakcie z pomostem/blokami.
Wypchnięcie sztangi klatką piersiową, zakołysanie sztangą lub zapadnięcie się gryfu w klatkę piersiową po znieruchomieniu w taki sposób, który czyni bój łatwiejszym.
Wyraźne/przesadne nierówne prostowanie rąk w trakcie wyciskania.
Każdy ruch sztangi w dół podczas wykonywania wyciskania.
Niemożność wyciśnięcia sztangi do jednoczesnego pełnego wyprostu ramion w końcowej fazie wyciskania.
Dotknięcie sztangi lub zawodnika przez obsługę pomostu pomiędzy sygnałami Sędziego Głównego, w sposób ułatwiający wykonanie boju.
Każdy kontakt stóp zawodnika z ławeczką lub jej konstrukcją wsporczą.
Brak widocznego zatrzymania na klatce.
Niespełnienie któregokolwiek z wymagać określonych w przepisach Wykonania dla wyciskania leżąc.

UWAGA:
1. Ważenie zawodników od 8.00 do 10.00 godz.
2. Wszyscy zawodnicy przed ważeniem podpiszą pisemną deklarację o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w zawodach oraz podadzą imię i nazwisko, staż treningowy oraz osiągnięcia.
3. Na podstawie wagi zawodnik otrzyma współczynnik przeliczeniowy według Wilks’a.
4. Zawodnik poda wartość pierwszego podejścia na zawodach np. 100 kg.
5. Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje niedopuszczenie
zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacje.
6. Obowiązują koszulki typy T-shirt i kostium lub krótkie obcisłe spodenki dla zawodników
pełnosprawnych.

Postanowienia końcowe:
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w zawodach.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie oraz zobowiązują się, że nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu poniesionej szkody.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883)
uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu danych osobowych jak również, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych.
Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.


Zawody będą transmitowane na żywo w internecie na stronie www.silajestwnas.pl


Sędzia Główny Turnieju – Grzegorz Leski
Dyrektor Turnieju – Jarosław Kreja